Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van WYO Talen Nederland, gevestigd te Weert aan de Rembrandtlaan 16, 6006 PM Weert

 

1.              Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van WYO Talen Nederland, hierna te noemen WYO Talen, met derden, hierna te noemen de wederpartij, en de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van WYO Talen ondertekend schrijven in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

Afspraken of overeenkomsten met anderen dan een van de vennoten van WYO Talen binden haar niet, voorzover deze niet door een van de vennoten van WYO Talen zijn bevestigd of worden bekrachtigd, waartoe de wederpartij een redelijke termijn kan stellen.

 

2.              Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen door of vanwege WYO Talen gedaan zijn vrijblijvend.
 2. Indien de overeenkomst schriftelijk door WYO Talen wordt bevestigd, zal de datum van deze bevestiging als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.
 3. Een opdracht tot vervaardiging van een vertaling wordt steeds, ook na bevestiging van de overeenkomst, aanvaard onder de ontbindende voorwaarde, dat WYO Talen alsnog de opdracht kan neerleggen binnen redelijke termijn na kennisname van de te vertalen tekst.
 4. Bij cursussen met open inschrijvingen (groepscursussen voor particulieren) is WYO Talen gerechtigd de cursus uit te stellen of de overeenkomst te ontbinden, indien er te weinig inschrijvingen zijn of bijzondere omstandigheden hiertoe nopen. In dat geval informeert WYO Talen de wederpartij tijdig en retourneert zij een eventueel betaald voorschot.

 

3.              Levertijden

 1. Indien termijnen zijn aangegeven waarbinnen de diensten door WYO Talen verricht (moeten) worden, gelden deze tijden slechts bij benadering en zijn ze nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 2. Overschrijding van deze tijden geeft geen der partijen recht op schadevergoeding. Bij aanmerkelijke overschrijding van deze tijden zal de wederpartij wel gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, na WYO Talen schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en alsnog een redelijke termijn te hebben gegund om de overeenkomst na te komen.

 

4.              Uitvoering overeenkomst

 1. WYO Talen is gehouden de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren.
 2. WYO Talen heeft steeds de bevoegdheid de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onder behoud van haar verantwoordelijkheid voor een behoorlijke uitvoering.

 

5.              Overmacht

 1. Indien een tekortkoming van een der partijen niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt, kan deze partij zich beroepen op overmacht. Bij intensieve cursussen en trainingen geldt ziekte niet als overmacht, aangezien beide partijen uitgaan van vervangbaarheid van cursist of docent.
 2. In dat geval bezien partijen allereerst, of nakoming alsnog mogelijk en praktisch uitvoerbaar is na verval van de verhindering. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verdere voorwaarden. Indien er echter reeds sprake was van gedeeltelijke uitvoering door WYO Talen, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is de wederpartij een prijs verschuldigd, evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, vermeerderd met de door WYO Talen gemaakte kosten.

 

6.              Vergoeding

 1. De wederpartij is WYO Talen honorarium c.q. een prijs (hierna prijs te noemen) verschuldigd conform de bij WYO Talen gebruikelijke tarieven, afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden.
 2. De wederpartij vergoedt aan WYO Talen de onkosten aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden, voorzover deze niet in het honorarium zijn begrepen.
 3. Bij opdrachtbevestiging door WYO Talen zal de verschuldigde prijs hierin worden opgenomen.
 4. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van WYO Talen netto, exclusief btw.

 

7.              Betaling

 1. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Betalingen - waaronder betalingen van eventuele voorschotten - dienen te geschieden binnen de op opdrachtbevestiging of factuur vermelde betalingstermijn. Tenzij op de facturen anders vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip geschiedt, is de wederpartij in gebreke en is hij een vertragingsrente van 2% boven de wettelijke rente over het (restant)bedrag verschuldigd.
 3. Indien betaling in termijnen is toegestaan, is de wederpartij bij niet tijdige betaling van een of meer der termijnen van rechtswege in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is de gehele restantprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
 4. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van WYO Talen onder welke naam en uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog zijn nagekomen.
 5. Betalingen dienen steeds zonder enige korting te geschieden. Het is de wederpartij niet toegestaan zich op schuldvergelijking te beroepen. Klachten geven de wederpartij niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van WYO Talen in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de wederpartij een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
 7. Het door de wederpartij verschuldigde wordt in zijn geheel opeisbaar indien de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.
 8. Wanneer WYO Talen het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Ter keuze van WYO Talen kan de wederpartij worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor WYO Talen zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 % berekend over de aan WYO Talen verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 250,--. De enkele inschakeling van een derde door WYO Talen doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.
 9. WYO Talen is gerechtigd verplichtingen harerzijds jegens de wederpartij op te schorten, c.q. niet uit te voeren, zolang door de wederpartij een niet naar het oordeel van WYO Talen voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

 

8.              Aansprakelijkheid

 1. WYO Talen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de wederpartij haar heeft verschaft.
 2. WYO Talen wordt geacht zonder meer te kunnen afgaan op de door de wederpartij verstrekte gegevens en is geenszins gehouden zelf enigerlei onderzoek daarnaar in te stellen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden voor de hand had gelegen.
 3. De wederpartij is gehouden door WYO Talen afgeleverde werkzaamheden zorgvuldig te controleren, met name indien de werkzaamheden betrekking hebben op technische onderwerpen en/of verkeerde woordkeus grote gevolgen kan hebben.
 4. Gezien de aard van haar werkzaamheden is WYO Talen slechts aansprakelijk voor eventueel door de wederpartij geleden of te lijden schade, indien WYO Talen duidelijk aanwijsbare grove nalatigheid of opzet kan worden verweten en de wederpartij geen enkel verwijt gemaakt kan worden, dat ze dit bij haar controle niet zelf heeft opgemerkt.
 5. WYO Talen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van haar toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken, papieren, diskettes en andere informatiedragers, tenzij haar terzake grove schuld treft. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. WYO Talen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van WYO Talen is beperkt tot schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming.
 7. Indien WYO Talen ondanks bovenstaande leden toch (deels) aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat voor de direct aan de aansprakelijkheid verbonden opdracht in rekening is gebracht of het bedrag dat met die opdracht (normaliter) samenhangt.
 8. De wederpartij is gehouden WYO Talen te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden conform het bepaalde in de eerste zeven leden van dit artikel.
 9. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in ieder geval na afloop van zes maanden na de uitvoering van de desbetreffende opdracht.

 

9.              Auteursrecht

 1. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekst of vertaling ten aanzien van door of vanwege WYO Talen vervaardigde (voorlopige) vertalingen en/of andere door haar vervaardigde (voorlopige) teksten, komen toe aan WYO Talen, die derhalve wordt aangemerkt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. WYO Talen is gerechtigd haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een titelrol.
 3. WYO Talen is verplicht de wederpartij alsdan op diens verzoek alle inlichtingen ten aanzien van het auteursrecht te verschaffen en alle bijstand te verlenen die deze nodig heeft.
 4. Auteursrecht van WYO Talen is geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, niet anders dan per uitdrukkelijke beschikking per welomschreven object. Alle hier voorafgaand genoemde voorwaarden blijven na overdracht van het auteursrecht nog geldig (art. 25 AW).

 

10.            Reclame

 1. Reclames omtrent de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk aan WYO Talen kenbaar te worden gemaakt, waarna WYO Talen alsnog in de gelegenheid dient te worden gesteld deze reclames - voorzover terecht - op te heffen.
 2. Reclames omtrent hetgeen in rekening is gebracht dienen eveneens schriftelijk te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

 

11.            Annuleringen

Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien dit door WYO Talen in de opdrachtbevestiging of op het inschrijfformulier is aangegeven onder de aldaar vermelde voorwaarden. Tenzij deze voorwaarden hiervan afwijken is bij annulering 3 weken vóór aanvang van de tolkwerkzaamheid of de cursus 50 % van de totale prijs verschuldigd en bij annulering na deze termijn de totale prijs verschuldigd, een en ander ten titel van gefixeerde schadevergoeding c.q. winstderving.

 

12.            Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden gelden, en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met WYO Talen afgesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Roermond bevoegd zijn, onverminderd de bevoegdheid van WYO Talen om zich te wenden tot de overigens bevoegde rechter, tenzij volgens de regeling der absolute competentie de Kantonrechter van het geschil dient kennis te nemen.